Dualar.info

Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan suresi 77)


Safer ayında Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat'i yazılmış yani ALLAH'ın Teâlâ'nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.-Alıntı-
* İslâmî ayların ikincisidir. Bu ayda her gün:
"Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duâsı okunur.
* İlk Çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Son Çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Selâm âyetleri, Safer ayı boyunca her gün en az birer defa okunur.
* Yine Safer ayı ile ilgili duâ, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNLERİNDE -BU DUAYI ÖĞLE İLE İKİNDİ ARASINDA 100 DEFA OKUMAMIZI TAVSİYE BUYURDU.BU DUANIN AÇAMIYACAĞI KAPI BULUNMADIĞI GİBİ,REDDEDEMEYECEĞİ SIKINTI DA YOKTUR İNŞAALLAH:
YA DAFİ'AL-BELAYA, İDFA'ANNA'L BELAYA,FALLAHU HAYRUN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN,İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR.
EY BELALARI DEFEDEN ALLAHIM,BELALARI BİZDEN UZAKLAŞTIR.ALLAH MUHAFAZA EDİCİLERİN EN HAYIRLISIDIR VE O MERHAMET EDİCİLERİN EN HAYIRLISIDIR.MUHAKKAK Kİ SENİN KUDRETİN HER ŞEYE YETER.AMİN.

1- Safer ayı boyunca:
Yukarıda da geçtiği gibi şu duâyı her gün en az bir defa okumayı ihmâl etmemelidir:
"Allâhümme bârik lenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bissa-âdeti vezzafer."

Safer ayının ilk (28 Aralık 2011) ve son çarşamba gecesi (25 Ocak 2012) gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak (inecek) belâlardan Allahın izniyle muhafaza olmak için sabah namazından evvel (teheccüd vakti, imsak öncesi) dört rek´at nafile namaz kılınır.

2- Safer ayının ilk Çarşamba gecesi namazı ve okunacak duâları
Bu ayın ilk Çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak belâlardan -biiznillâhi Teâlâ- muhafaza olmak için, imsaktan önce dört rek'at aşağıdaki şekilde nafile namaz kılınır.
Birinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 17 Kevser sûresi (İnna a'tayna),
İkinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 5 İhlâs sûresi (Kulhüvallâ-hü Ehad),
Üçüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Felak sûresi (Kul eûzü birabbilfelak),
Dördüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Nâs sûresi (Kul eûzü birabbinnâs), okuyup selâm verilir.
-Bilâhare, yedi defa istiğfar edilir (yâni, Estağfirullâh el-a^m denir.)
-Sonra eller kaldırılıp 11 (onbir) defa salât-ı münciye (salâ-ten tüncînâ) okunur:
"Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî ıs seyyiât. Ve terfeunâ bihâ a'led derecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyât. Min cemî il hayratı fil hayati ve ba'del memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve ni'melvekîl, ni'melmevlâ ve ni'mennasîr. Gut-râneke rabbenâ ve Heykel masîr."
Okunduktan sonra:
İnneke alâ külli şey'in kadîr. denir. 102
Bundan sonra yapılacak duâda:
"Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü'minleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemi' belâlardan muhafaza eyle!"denir.
3- Safer Ayının Son Çarşambasının Gecesinde veya Gündüzünde Namaz ve Duâ
Safer ayının son Çarşambasının gecesinde veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır. Şöyle ki ;
Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:
7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
Sonra yapılacak duâda:
"Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü'minleri, âfât-ı semâviyye ve arâdıyelerden muhafaza eyle!" denir.
4- Aşağıdaki duâlar Safer ayı boyunca Selâm âyetleriyle beraber her gün okunur:
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.
Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve en-te hayrül fatihin.
Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ ebvâbel hayrat.
"Bismillâhirrahmânirrahîm, Eûzü billahi min şerri hâzezzemâ-ni ve esteîzü bihî min şürûri sâirizzamâni. Ve eûzü bi celâli vechi-ke ve cemâli kudsike en tücîranî minelbelâi fî hâzihisseneti ve kına min şerri mâ kadaytü fîhâ. Ve ekrimnâ fissaferi Yâ Ekramel ek-ramîyn. Ezhır vahtim hâzihişşühûra aleyye, bisselâmeti vesse-âdeti ve liehli beyti ve li akraba! ve licemî ümmeti Muhammedin -aleyhissalâtü vesselam-. Birahmetike yâ erhamerrâhimîyn. Allâhümme ferricnâ bi duhûlissaferi. Vahtim lenâ bilhayri vezzafer."


SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI KILINACAK OLAN NAMAZ


7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
Sonra yapılacak duâda:
"Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü'minleri, âfât-ı semâviyye ve arâdıyelerden muhafaza eyle!" denir.

ALLAH rızası için veya hacet namazı diyerek niyet edilir ve 4 rekat namaz kılınır !Vakti sabah namazından sonra gün batımına kadardır .Her rekatta fatihadan sonra 17 kevser, 5 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur . Namaz bitince selam verilir ve bu dua yapılır .

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme ya şedidel kavi veya şedidel muhal, ya azizu zellelte bi izzetike cemi halkıke ekfini min cemii halkıke, ya muhsinu, ya mucmilu, ya mutafaddelu, ya mun'imu, ya mukerremu, ya men la ilahe illa ente bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Allahümme inni euzubike min şerri hazel şehri ve min kulli şiddetin ve belain ve beliyatilleti kuddirte fihe ya dehri, ya deyhuri, ya deyhar, ya kane, ya keynun, ya keynan, ya ebediyyu, ya dehriyya, ya muid, ya zel arşil mecid, ente tef'alu maturid.

Allahümme uhrus nefsi ve ehli ve mali ve evladi ve dunyayelleti ibteleyteni, bi sohbetiha bi hurmetil ebrar ya azizu ya gaffar ya kerimu ya settar.

Allahümme bi sırril HASENİ ve ahihi ve ceddihi (a.s.) ve ebihi ve ummihi ve ikfini şerra hazel yevm vema yunzelu fihi, ya kafi.

Feseyekfikehumullahi ve huvessemiul alim, ve Hasbunallahi ve nimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim, ve Sallallahu ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime.

TÜRKÇESİ :
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Ey Allahım, ey şedidel kavi ve ey şedidel muhal, Ey aziz, izzetiyle yaratmış olduğu bütün mahlukatını zelil eden Allahım, bütün mahlukatına karşı benim yardımcım ol Allahım.Ya Muhsin, ya mucemmil, ya mutefaddil, ya mun'im, ya mukerrem, Ey ondan başka ilah olmayan Allahım, rahmetinle bize muamele eyle ey merhametlilerin en merhametlisi.Ya rabbi ben sana bu ayın içindeki şerlerden sığınıyorum ve bütün şiddetten ve beladan sana sığınıyorum ve bu ayda takdir ettiğin belalardan sana sığınıyorum.Ya dehri, ya deyhuri, ya deyhar, ya kane, ya keynun, ya keyanan, ya ebediyyu, ya dehriya, ya muid, ya zel arşil mecid. Sen istediğini yaparsın ey Allahım, Ya rabbi nefsimi, ailemi, malımı, evladımı, sevdiklerimi ve dünyamı sana yakın olan senin sevdiğin kullarının hakkı için, hürmeti için koru.

Ya azizu ya gaffar, ya kerimu ya settar, ey Allahım hz. Hasan'ın (r.a.) sırrının hakkı için ve onun kardeşinin hakkı için ve dedesi (a.s.) hakkı için ve babasının nhakkı için ve annesinin hakkı için bugünün şerrinden ve bugünde inecek olan belaların şerrinden beni koru, bana sahip ol Allahım ya kafi.Feseyekfikehumullahi ve huvessemiul alim, ve Hasbunallahi ve nimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim ve Sallallahu ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime.

Safer ayının son çarşambası () yeryüzüne o sene inecek olan belaların hepsi iner, halk dilinde bu güne kara Çarşamba derler ! Bu namazı kılıp bu duayı yapan Allahın izni ile cenabı Allahın himayesi altına girer !
NOT: Bu duadan başka bilen varsa kendisi için yasin suresi okusun, sadaka versin, ve bildiği duaları okusun ve cenabı Allahtan bela ve musibetlere karşı sığınma istesin …
 


Bir Hadis-i Şerif

“Her göz (harama bakmakla) zina eder. Kadın koku sürünüp (erkeklerin bulunduğu) bir meclisten geçtiği zaman, o da zâniyedir/zina etmiş sayılır.” (Tirmizî, Edeb, 35/2786; Ebû Dâvud, Tereccül, 7/4173; Nesâî, Zînet, 35)

Namaz Vakitleri

Ülke :
Bölge :

Kimler Sitede

18 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi